9 Haziran 2016 Perşembe

YÖK-YDK BAŞKANLIĞINA
BİLKENT / ANKARA

4 Mayıs 2016 günlü YÖK-YDK toplantısında temsilcisi olduğum Eğitim-Sen Üyesi Çukurova Üniversitesi FEF Arkoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Serdar Girginer tarafından, kurumunca verilen disiplin cezasına ilişkin itirazı görüşülmüş ve dosyanın, soruşturmanın eksik ve yetersiz olması nedeni ile, ÇÜ Rektörlüğüne geri gönderilmesine karar verilmişti.

Görüşmenin tamamlanmasından sonra, karar özetini içeren tutanağın imzaya açılmasını ve imzamı da taşıyacak karar özetinin tarafıma verilmesini istemiştim. Ancak, YÖK-YDK Başkanı Sayın Saraç, bu istemimi ret etmiş ve karar özeti tutanağının tutulmayacağını ve tarafıma bir örneğinin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine, toplantı salonundan ayrılmıştım.

Başkan Saraç, bu eylem ve kararına dayanak olarak, AYM’nin 2547 S.Yasanın 53/b maddesini iptal etmesinden ve bu iptal kararından sonra, bu maddeye dayalı olarak çıkartılan DY ile,disiplin amir ve kurullarının yoklukla sakatlandığına ilişkin idare mahkemeleri ile Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu kararları doğrultusunda yaptığım durum saptamasını gerekçe olarak göstermiştir. Bu yalnız benim savım değildir. Bakanlar Kurulu tarafından TBMM Başkanlığına,en sonu 20.05.2016 günlü sunulan Tasarının gerekçesinde de şu biçimde yer almaktadır: “…657 Sayılı Kanunun 1 nci maddesinin üçüncü fıkrasında özel kanunlarına atıfta bulunulan yükseköğretim personeline uygulanmakta olan ve 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan 21.08.1982 tarihli ve 17789 sayılı RGde yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici,Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin AYM kararında belirtilen hususları düzenleyen hükümlerinin yasal dayanağı kalmadığından, konu hakkında yasal düzenleme yapılması zaruriyeti hasıl olmuştur…”   Başkan Saraç, “varlığını kabul etmediğiniz DY’nden kaynaklı istemde bulunamayacağımı” belirtmiştir.

Oysa Başkanlığınız, AYM’nin iptal kararından doğan boşluğun giderilmesi konusunda, TBMM’nin harekete geçmesi konusunda gereken girişimlerde bulunmadığı gibi, hukuk ve yasa dışılığı, yüksek yargı kararları ortada iken, sürdürerek, daha önce durdurduğu disiplin işlemlerini, bu kez de 657 S.Devlet Memurları Yasası’na dayandırmıştır.

Başkan Saraç, bu tüden bir davranış içine girerek, keyfiliğin, yasa ve hukuk tanımazlığın yeni bir örneğini sergilemiş ve suç işlemiştir. Bunun da nedeninin bilisizlik olduğu düşüncesindeyim. Çünkü, YÖK Genel Kurulu’nun, durdurduğu disiplin işlemlerinin yeniden başlatılması kararı, 657 S.DMY dayanmaktadır. Bu yasa ve bu Yasaya dayandırılan, 17.9.1982 gün ve  8/ 5336 Sayılı Bakanlar Kurulu tarafından kabul ve ilan edilen “  Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”in, “Kurulların Görüşme Usulü” başlıklı 13.maddesinin son fıkrası “ karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir” buyurmaktadır.
Yani, yürürlükten kalkmış DY ve  yasal dayanağı kalmamış YÖK-YDK  gerçeğini ortaya koymak, üyelerimizin disiplin işlemlerinin görüşüldüğü ve Sendikamıza göre “korsan” bir kurulda zorunlu olarak yer almak durumunda kalmamız, Başkanlığın görevini yapmama ve bir hakkın  kullanılmasını engellemenin gerekçesi kılınamaz. Ayrıca, bu konuda YÖK-YDK, Mardin Artuklu Üniversitesi çalışanlarından olan Hüseyin Derintekin’in dosyasında da, karar özeti tutanağının düzenlenmemesini kötüye kullanarak, önerilen devlet memurluğundan çıkarma cezasını, temsilci olarak katıldığım oturumda, önce ret etmiş, arkasından ise, Hüseyin Derintekin’i, savunmanı ve sendika temsilcisi olarak benim bulunmadığım korsan bir ikinci toplantıda, önerilen devlet memurluğundan çıkarma cezasına dönüştürmüştür. Bu korsan ikinci toplantı ve alınan ikinci karar, yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu gibi, etik değerlere de aykırı olup, olması gereken güvenimizi yok etmiştir.
Sizi yeniden, görevinizi, kendi keşfettiğiniz yasa ve yönetmeliklere uygun davranışa çağırıyorum ve tarafıma 04.05.2016 günkü karar özet tutanağının imzaya açılarak, bir örneğinin tarafıma verilmesini istiyorum.
Kaygı ve üzüntülerimle. 05.05.2016                                                 Prof.Dr.Mustafa Altıntaş
                                                                                                             YÖK-YDK Üyesi
                                                                                                          Eğitim-Sen Temsilcisi

            Not:Bu başvuru Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder